088 12 44 210

Slider
Algemene voorwaarden
Slider
Algemene voorwaarden
Slider
Algemene voorwaarden
Slider
Algemene voorwaarden
Slider
Algemene voorwaarden
Slider
Algemene voorwaarden
Slider
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN TWIN SHOP SUPPORT

1. Algemeen
1.1
Op alle offertes van, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met TWIN SHOP SUPPORT, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van overeenkomsten voorafgaan en op werkzaamheden die voor het sluiten van de overeenkomst door TWIN SHOP SUPPORT worden verricht. Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Aan overeengekomen afwijkingen kan Opdrachtgever geen rechten voor de toekomst ontlenen.

1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere (rechts)persoon met wie TWIN SHOP SUPPORT een overeenkomst sluit, onderhandelt over de Tot stand koming daarvan, of jegens wie TWIN SHOP SUPPORT enige (rechts)handeling verricht.

2. Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de order/opdracht of door feitelijke uitvoering van de order/opdracht. Wijzigingen in de order/opdracht zijn slechts bindend voor TWIN SHOP SUPPORT indien en voor zover door TWIN SHOP SUPPORT schriftelijk geaccepteerd.

3. Offerte en Prijzen
3.1
Offertes, prijzen en condities zijn voor TWIN SHOP SUPPORT geheel vrijblijvend.Prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

3.2 TWIN SHOP SUPPORT is onder andere gerechtigd tarieven, lonen, materialen, rechten, lasten, heffingen etc., na schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever door te berekenen. Daarnaast is TWIN SHOP SUPPORT gerechtigd een overeengekomen tarief te wijzigen met ingang van 1 januari van elk jaar.

3.3 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de verwachte door TWIN SHOP SUPPORT te besteden tijd en de te gebruiken materialen. Indien TWIN SHOP SUPPORT aantoont dat door haar voor een goede vervulling van de opdracht meer tijd benodigd is en/of meer materialen benodigd zijn dan aanvankelijk begroot, zal dit door Opdrachtgever worden vergoed tegen de gebruikelijke tarieven bovenop de reeds overeengekomen prijs.

4. Uitvoering
4.1
De voor de uitvoering van de opdracht toegezegde tijd geldt bij benadering en onder voorbehoud dat geen tussentijdse wijzigingen in de opdracht worden aangebracht en zich geen gevallen van overmacht voordoen. Bij niet tijdige of onjuiste uitvoering dient Opdrachtgever TWIN SHOP SUPPORT per aangetekend schrijven in gebreke te stellen.

4.2 TWIN SHOP SUPPORT is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van overschrijding van de overeengekomen termijn van uitvoering behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van TWIN SHOP SUPPORT.

5. Geheimhouding
De opdrachtgever verplicht zich alle informatie omtrent het offerte- en onderhandelingstraject, waaronder maar niet beperkt tot prijsstellingen en condities en omtrent de bedrijfsvoering van TWIN SHOP SUPPORT geheim te houden. Indien Opdrachtgever deze geheimhoudingsplicht schendt, is zonder nadere ingebrekestelling een niet te matigen boete van € 25.000,-- per overtreding verschuldigd, zulks onverminderd het recht tot vergoeding van eventuele door TWIN SHOP SUPPORT geleden schade als gevolg van deze overtreding.

6. Aflevering zaken Opdrachtgever
6.1
De door TWIN SHOP SUPPORT te gebruiken zaken van Opdrachtgever dienen op de overeengekomen data door Opdrachtgever franco op de overeengekomen locatie te worden afgeleverd. Indien geen afleveringsdatum is overeengekomen dient Opdrachtgever de zaken op een zodanig tijdstip af te leveren dat TWIN SHOP SUPPORT in staat is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren. Bij niet franco aflevering worden de door TWIN SHOP SUPPORT betaalde vrachtkosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.2 TWIN SHOP SUPPORT heeft, indien zij nog enig bedrag van Opdrachtgever te vorderen heeft, het recht eventuele nog in haar bezit zijnde zaken van Opdrachtgever onder zich te houden.

6.3 Indien Opdrachtgever geen, onvoldoende, ondeugdelijke dan wel onjuiste of niet tijdig zaken aanlevert, is TWIN SHOP SUPPORT gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen dan wel de opdracht te annuleren. In dat laatste geval komen alle reeds door TWIN SHOP SUPPORT gemaakte kosten en contractuele uurtarief voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de overige schade te vergoeden.

7. Betaling
7.1
Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. TWIN SHOP SUPPORT behoudt zich het recht voor 50% van de overeengekomen prijs als voorschot te factureren. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek worden voldaan. Verrekening is niet toegestaan.

7.2 In geval Opdrachtgever haar betalingsverplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan TWIN SHOP SUPPORT een rentepercentage belopende Euribor vermeerderd met 4% verschuldigd over alle te late betalingen. Opdrachtgever is dan tevens administratie- en inningskosten verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn, in welk geval TWIN SHOP SUPPORT het recht heeft de werkelijke kosten te vorderen.

7.3 Indien Opdrachtgever niet binnen acht dagen na factuurdatum tegen de inhoud van de factuur schriftelijk en gemotiveerd bezwaar heeft gemaakt, wordt Opdracht geacht met de factuur akkoord te zijn gegaan.

8. Eigendomsvoorbehoud
Indien TWIN SHOP SUPPORT zaken aan Opdrachtgever of aan derden in opdracht van Opdrachtgever heeft geleverd, blijven deze het eigendom van TWIN SHOP SUPPORT totdat volledige betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan TWIN SHOP SUPPORT verschuldigd is heeft plaatsgevonden.page1image42352 page1image42512 page1image42672 page1image42832

9.Overmacht
9.1 TWIN SHOP SUPPORT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht.

9.2 In geval van overmacht aan de zijde van TWIN SHOP SUPPORT wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort tot het moment waarop van overmacht geen sprake meer is, tenzij TWIN SHOP SUPPORT Opdrachtgever schriftelijk bericht dat zij de opdracht voor zover niet uitgevoerd annuleert.

9.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan bedrijfsstoornis, materiaalfouten, het niet leveren door derden, slechte weersomstandigheden (zoals onder meer sneeuw, ijzel en zeer dichte mist), ziekte van bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan TWIN SHOP SUPPORT kan worden toegerekend.

10. Ontbinding
10.1
Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld. In geval één van deze omstandigheden zich bij Opdrachtgever voordoet, heeft TWIN SHOP SUPPORT zowel de ontbindingsmogelijkheid als het recht haar prestaties op te schorten. Indien Opdrachtgever niet (tijdig) aan haar betalingsverplichting voldoet of indien Opdrachtgever diens onderneming (gedeeltelijk) staakt of overdraagt is TWIN SHOP SUPPORT eveneens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.2 In geval TWIN SHOP SUPPORT geheel of gedeeltelijk ontbindt, heeft zij recht op betaling voor de reeds verrichtte arbeid en op vergoeding van onkosten en verschotten naast haar eventuele recht op schadevergoeding, zonder dat zij zelf gehouden is tot enige (schade-) vergoeding.

11. Reclames
Reclames worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht, of indien de opdracht door TWIN SHOP SUPPORT niet wordt uitgevoerd, binnen acht dagen na de overeengekomen datum van uitvoering, bij TWIN SHOP SUPPORT per aangetekend schrijven zijn ingediend.

12. Intellectuele eigendom
12.1
Opdrachtgever garandeert dat door hem geleverde producten en/of gegevens geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden en vrijwaart TWIN SHOP SUPPORT tegen aanspraken van derden.

12.2 Alle ideeën, tekeningen, berekeningen etc. van TWIN SHOP SUPPORT blijven het uitsluitend eigendom van TWIN SHOP SUPPORT. Opdrachtgever erkent de hiermee samenhangende eigendoms- en auteursrechten van TWIN SHOP SUPPORT.

13. Aansprakelijkheid
13.1
TWIN SHOP SUPPORT is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van leidinggevende medewerkers van TWIN SHOP SUPPORT. TWIN SHOP SUPPORT is niet aansprakelijk voor zover die aansprakelijkheid niet is gedekt door een door TWIN SHOP SUPPORT gesloten, op het moment van de schadeverwekkende gebeurtenis van kracht zijnde, aansprakelijkheidsverzekering. TWIN SHOP SUPPORT is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of gederfde winst. TWIN SHOP SUPPORT is niet aansprakelijk voor enige schade, voor zover deze het bedrag van de door TWIN SHOP SUPPORT te verrichten werkzaamheden zoals vermeld op de factuur betreffende de maand waarin het voorval plaatsvond, overtreft. TWIN SHOP SUPPORT is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij voor de uitvoering van haar overeenkomst heeft ingeschakeld. TWIN SHOP SUPPORT is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan TWIN SHOP SUPPORT diensten of werkzaamheden heeft verricht. De vordering van Opdrachtgever tot schadevergoeding of tot herstel jegens TWIN SHOP SUPPORT verjaart door verloop van een jaar. De rechtsvordering van Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep/bedrijf, verjaart door verloop van twee jaren.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart TWIN SHOP SUPPORT voor aanspraken van derden voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en TWIN SHOP SUPPORT.

Deze algemene voorwaarden zijn op 05 mei 2009 gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 08092927 en tevens te raadplegen op www.twinshopsupport.nl & www.shopsupport.nl 

e-mail

Captcha

Inrichting nieuwe Wasco Shop Zwolle

wij zijn op zoek naar
vakbekwame flexwerkers

Vacatures

 

interesse?
Klik hier voor alle verdere info